LTF ataskaitinės konferencijos sprendimai

 

Kol mūsų sportininkai bando užkariauti tinklinio aukštumas FIVB 3 žvaigždžių Pasaulio ture Mersine ir FIVB 1 žvaigždės Pasaulio ture Kambodžoje, mes dar trumpam norime grįžti į mūsų sostinę ir norime informuoti apie įvykusius svarbiausius šios savaitės įvykius ir sprendimus.

Kaip žinia, savaitės pradžioje įvyko Lietuvos tinklinio federacijos ataskaitinė konferencija, kurioje buvo diskutuojama ir balsuojama dėl Federacijos veiklai itin svarbių klausimų. Tai, tikriausiai, buvo viena gausiausių ataskaitinių konferencijų, su rekordiniu skaičiumi delegatų ataskaitinėje konferencijoje. Iš trisdešimties esančių LTF narių, konferencijoje dalyvavo dvidešimt du delegatai, kurie sprendė tolimesnę Lietuvos tinklinio federacijos veiklos kryptį.

Ataskaitinės konferencijos metu buvo svarstyti tokie klausimai kaip 2018-2024 m. Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategijos tvirtinimas, naujos redakcijos įstatų tvirtinimas, LTF salės viceprezidento rinkimų klausimas, patvirtintos LTF metinės veiklos ir finansinės ataskaitos bei 2018 m. biudžeto tvirtinimas, revizijos komijos sudėties tvirtinimas.

Revizijos komisijos sudėties patvirtinimas

Konferencijos pirmininkui pristačius situaciją dėl revizijos komisijos nario Ž. Galimovo atsistatydinimo ir patvirtinus jo atsistatydinimą, buvo pateiktas siūlymas teikti naują kandidatūrą į atsilaisvinusią revizijos komisijos vietą. Neatsiradus norinčių tapti Revizijos komisijos nariu buvo vienbalsiai nuspręsta iki kitos Rinkiminės konferencijos palikti esamą Revizijos komisiją iš dviejų esamų narių – R. Nekrašo ir A. Gargaso. 

Metinės ataskaitos ir 2018 m. biudžeto tvirtinimas

Konferencijos metu buvo pristatyta metinė 2017 m. Lietuvos tinklinio federacijos veiklos ir finansinė ataskaita kartu su 2018 m. biudžetu.

Su ataskaita ir 2018 m. biudžetu galima susipažinti: https://goo.gl/zMfFWX

 

LTF viceprezidento salės tinkliniui ir naujų įstatų redakcijos klausimas

Į ataskaitinės konferencijos darbotvarkę buvo įtrauktas ir salės tinklinio viceprezidento rinkimų klausimas. Visiems LTF nariams 2018 m. kovo 29 d. buvo išsiųstas kvietimas su siūlymu teikti kandidatūrą salės tinklinio viceprezidento pareigoms, tačiau nei vienas narys kanditatų šiai pozicijai nepasiūlė ir niekas savo kandidatūros į salės viceprezidentus taip pat neiškėlė. Tad klausimui dėl salės tinklinio viceprezidentui netekus prasmės, balsavimas vykdomas nebuvo.

Matant tokią situaciją, kuomet jau antrus metus iš eilės kandidatūra į salės tinklinio prezidentus nėra keliama, buvo siūloma priimti naujos redakcijos įstatus. Naujos redakcijos įstatuose buvo įtvirtinta aiškiai apibrėžta komisijų veikla, aiškiai apibrėžti Vykdomojo komiteto veiklos principai, atlikti redakcinio pobūdžio, atitinkantys šių dienų realijas ir teisės aktus, pakeitimai, palikamas vienas viceprezidentas, generaliniam sekretoriui, kaip samdomam asmeniui, panaikinama teisė balsuoti vykdomojo komiteto posėdžiuose, nustatyti aiškūs narių mokesčių mokėjimo terminai ir kt. su institucijos veikla susiję pasikeitimai. Tačiau nesurinkus 2/3 balsų, nauja įstatų redakcija nebuvo priimta.

 

Patvirtinta 2018 – 2024 m. Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategija

Tačiau džiugu tai, kad vienas pagrindinių ir svarbiausių šios ataskaitinės konferencijos klausimų buvo išspręstas - patvirtinta Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategija.

Strategijos projektas buvo parengtas atsižvelgus į Kūno kultūros ir sporto departamento finansavimo sporto federacijoms skyrimo kriterijus bei būtinybę nustatyti Lietuvos tinklinio federacijos veiklos kryptį, kuria Lietuvos tinklinio federacija numato vystyti tinklinio sporto šaką.

Atsižvelgus į Lietuvos tinklinio būklę, stiprybių, silpnybių ir galimybių analizę, bendru sutarimu bus siekiama, kad tinklinis iki 2024 m. taptų strategine ir prioritetine Lietuvos sporto šaka. Nustatyti Lietuvos tinklinio strategijos tikslai - vykdyti veiksmingą ir kryptingą tinklinio sporto šakos vystymą ir plėtrą didinant sportinio meistriškumo pasiekimus, tobulinant jaunųjų sportininkų, trenerių, teisėjų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemas, koordinuojant ir kontroliuojant varžybų ir čempionatų rengimo kokybę, garsinant tinklinio sporto šakos populiarumą visuomenėje ir bendradarbiaujant su privačių įmonių sektoriumi.

Strategija buvo parengta taip pat atsižvelgus į LTF narių apklausos duomenis. Gauti narių atsakymai į užduotus klausimus buvo sisteminami ir analizuojami, jais remiantis buvo atlikta Lietuvos tinklinio federacijos SSGG analizė ir parengtas Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo strategijos projektas.

Patvirtinta strategija nustato 2018-2024 m. Lietuvos tinklinio plėtros ir vystymo prioritetinius tikslus, įvardina LTF bei tinklinio bendruomenės vaidmenį ir atsakomybes, reikalingas strategijos įgyvendinimui. Kartu parengtas ir strategijos įgyvendinimo planas, numatantis uždavinius ir už priemonių įgyvendinimą atsakingus asmenis ar organizacijas ir terminus.

Šio klausimo išsprendimu pasidžiaugė ir Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas Darius Čerka: “Iš tiesų esu dėkingas Federacijos nariams, kurie atsakingai pažiūrėjo į šio klausimo sprendimą ir kad visi kartu mes pasitvirtinome ir dabar pagaliau turime aiškias gaires, kaip Lietuvos tinklinio federacija dirbs ateinančius kelerius metus. Šios strategijos patvirtinimas yra ypač svarbus ne tik dėl to, kad be jos jokia sporto federacija negalės pretenduoti į valsybinį finansavimą, bet ir dėl to, kad nuo šiol mums visiems tampa labai aišku, kuria kryptimi federacija dirba toliau. Norėčiau padėkoti ir Revizijos komisijos pirmininkui Audriui Gargasui už išsakytas pastabas ir pastebėjimus, kurių dėka mes taip pat turėsime galimybę pakoreguoti tam tikrus veiklos aspektus.

Iš kitos pusės yra labai apmaudu ir gaila, kad antrus metus iš eilės dėl kažkokių neaiškių priežasčių mes negalime pasitvirtinti naujos įstatų redakcijos, kurioje daug aiškiau yra suformuluotos ir LTF komisijos veiklos, ir Vykdomojo komiteto veiklos principai, aiškiai nurodomi nario mokesčių mokėjimo principai ir terminai, sumažinama generalinio sekretoriaus kaip samdomo darbuotojo atsakomybė – jam nepaliekama teisė balsuoti Vykdomajame komitete. Tikriausiai, daugeliui kliuvo tai, kad naujoje redakcijoje paliekamas tik vienas viceprezidentas, tačiau mums yra neaišku, kodėl šis punktas kliūva, nes jau du metus iš eilės mes vis keliame tą patį klausimą, bet neatsiranda nei vieno kandidato, kuris norėtų užimti šias pareigas. Keleto metų darbo patirtis parodė, kad tiek viceprezidentui, tiek prezidentui tenka rūpintis ne vienos konkrečios krypties tinklinio reikalais, bet ir salės tinklinio klausimu – dabartinis viceprezidentas sprendžia ne tik paplūdimio, bet ir sniego tinklinio ir salės tinklinio klausimus ir kartu su visa komanda (t.y. prezidentu ir Vykdomuoju komitetu) spręndžia visus Federacijoje iškylančius klausimus. Be to, jau antrus metus iš eilės matome, kad aktyvių ir norinčių užimti viceprezidento salės tinkliniui poziciją kandidatų nėra – ne tik niekas nekandidatuoja, bet ir net nepasiūlo savo kandidatūros. Todėl labai liūdna, kad atsisakome priimti dokumentą, kuris ne tik atitinka šių dienų aktualijas, įstatymus, vykdomą sporto politiką, bet ir nustato aiškias gaires, pagal kurias turi funkcionuoti Federacija kaip institucija ir aiškiau apibrėžiama valdymo organų veikla. Tačiau mes tikime, kad vieną dieną ir šiuo klausimu rasime bendrą kalbą ir pasitikėjimą vieni kitais.“

Su 2018-2024 m. Lietuvos tinklinio vystymo ir plėtros strategija ir priemonių įgyvendinimo planu galima susipažinti čia:https://goo.gl/MbCWBC ir https://goo.gl/MScW1r

Su Ataskaitinės konferencijos protokolu galima susipažinti čia: http://www.ltf.lt/images/pdf/LTF_AK_PROTOKOLAS_2018_1.pdf