VK nutarimas dėl Ž. Galimovo prašymo

Lietuvos tinklinio federacijos Vykdomajame komitete buvo svarstomas klausimas dėl Revizijos komisijos nario Ž. Galimovo Teisėjų kolegijai pateikto prašymo pateikti jam, kaip revizijos komisijos nariui, parengtą teisėjautų rungtynių analizę, kad jis galėtų įvertinti, ar sudaryti "aktyvių" ir "neaktyvių" teisėjų sąrašai buvo sudaryti teisėtai pagal LTF Vykdomojo komiteto patvirtintus Tinklinio teisėjų kategorijų suteikimo nuostatus. 

LTF VK pažymi, kad "aktyvių" salės teisėjų sąrašas, kaip pastebėjo pats besikreipiantysis, buvo sudarytas pagal LTF Vykdomojo komiteto patvirtintus Teisėjų kategorijų suteikimo nuostatus, kurių 4.2. punktas apibrėžia kriterijus, kuriuos turi tenkinti aktyvus teisėjas vienerių metų bėgyje. Teisėjų kolegija, išanalizavusi teisėjautų rungtynių skaičių vienerių metų bėgyje, sudarė aktyvių salės teisėjų sąrašą, kuris buvo patvirtas VK. 

Taip pat, LTF VK pažymi, kad Federacija jau ne pirmą kartą susiduria su Ž. Galimovo prašymais pateikti jam tam tikrą informaciją, kuri pagal jo prašymus jam visą laiką būdavo pateikiama. Buvo pastebėta, kad pateikiama informacija buvo vienpusiškai interpretuojama ir pateikiama visuomenei kaip "faktas", tokiu būdu ne tik klaidinant bendruomenę, bet ir diskredituojant Federacijos ir kitų sporto šakų atstovų vardą. Todėl LTF VK, atsižvelgusi į šias aplinkybes, revizijos komisijos nario pasisakymus viešoje erdvėje LTF atžvilgiu, pateikiamas ir viešoje erdvėje platinamas savas jam pateiktos informacijos interpretacijas neatitinkančias realybės, tendencingai diskredituojančias LTF vardą bendruomenėje,  išreiškė abejonę dėl revizijos komisijos nario išreikštų ketinimų tikrumo. Be to, LTF VK, gavusi revizijos komisijos nario prašymą gauti informaciją, siekiant patikrinti LTF Teisėjų kolegijos sudaromų sąrašų teisėtumą, reiškia abejonę, ar revizijos komisijos narys turi pakankamai kompetencijos suprasti, kokia yra  revizijos komisijos nario atsakomybė organizacijos veikloje ir kokia yra revizijos komisijos nario funkcija. 

VK atkreipė dėmesį, kad minimas revizijos komisijos narys nėra kreipęsis į LTF revizijos komisijai pavestais klausimais, o 2016 m. ataskaitinės konferencijos metu, atstovaudamas revizijos komisiją, nepateikė revizijos komisijos ataskaitos (kas tiesiogiai įeina į revizijos komisijos funkcijas), vėl gi pateikdamas tik savas interpretacijas dėl LTF finansinės veiklos be jokio tinkamai paruošto ir pagrįsto dokumento (kuris nebuvo paruoštas ir vėliau).

Atsižvelgusi į minėtas aplinkybes LTF VK nutarė Ž. Galimovui prašomos informacijos neteikti ir teikti siūlymą Konferencijai šalinti Ž. Galimovą iš revizijos komisijos narių. 

LTF VK nutarimą galima rasti: https://goo.gl/5XRpJo